Modificació aprovada en assamblea general extraordinària de 25 de juny de 2013

Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Text ùnic de la Llei de l'Esport.

De les entitats esportives de Catalunya

De reforma del decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya.

Please reload

LLEI DE TRANSPARÈNCIA
 

  El 10 desembre 2014 entra en vigor la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual les entitats privades que comptin amb recursos públics restaran subjectes a un seguit d’obligacions. Hauran de realitzar una publicitat activa de forma clara, estructurada, per mitjans electrònics i de fàcil accés la seva informació institucional i informació econòmica. La Federació Catalana de Físic-culturisme ha decidit incloure aquest espai a la web amb l'objectiu de complir amb aquesta Normativa que progressivament s'anirà actualitzant.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL.

 

  La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME, inscrita al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya com a federació esportiva catalana amb el número 11331, és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, sense afany de lucre, dedicada a la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de la  modalitat del físic-culturisme dins l’àmbit de Catalunya, constituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva. El físic-culturisme conté la disciplina del powerlifting que també és competència de la Federació Catalana de Físic-culturisme.
     

  La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs fins, i es regeix pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de Text Únic de la llei de l'esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives catalanes, pels presents Estatuts, pels Reglament específics i pels acords vàlidament adoptats pels òrgans federatius competents.


  La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME té com a funció bàsica la planificació, promoció, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies del físic-culturisme realitzades a Catalunya, així com, de totes aquelles altres relacionades amb el físic-culturisme que puguin practicar-se en el futur i que siguin assumides per la Federació Catalana de Físic-culturisme.

 

MARC LEGAL 


Normativa que li és d’aplicació:
- DECRET LEGISLATIU 1/2000,  de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport.
- DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, reformat pel DECRET 55/2012, de 29 de maig.
- ESTATUTS ( Aprovats per l’assemblea general extraordinària de 25 de juny de 2013, ratificats per la disposició del Consell Català de l’Esport de 29 d’octubre del 2015, e inscrits en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el 28553).

 

ESTRUCTURA I ORGANIGRAMA.


JUNTA DIRECTIVA.

 • President

 • Vicepresident

 • Tresorer

 • Secretari

 • Delegat Territorial Barcelona

 • Delegat Territorial Girona

 • Delegat Territorial Lleida

 • Delegat Territorial Tarragona

 • Vocals

 

ASSAMBLEA 

 • Clubs

 • Estaments

 

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ.


INFORMACIÓ ECONÒMICA

 

Subvenció 2017 del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya (Llistat provisional)

Pressupost 2017.